KB HONG AW 2020 - FASHION VIDEO
Shot in Shanghai, China Project by ABOUT US Studio

Director : Matthieu Belin
Production Coordinator :Liao Dan & Shengfan Lu
Model : Jun Kai


You may also like

Back to Top